CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 076-179842
  • Contracting authority : Powiat Rycki
  • Publish date : Apr 16, 2019
  • Deadline: May 19, 2019
Poland
Description
Documment Type: Contract notice

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły ZSZ nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i innych dokumentach, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179842-2019:TEXT:PL:HTML